1. Projektni zadatak:

Izrada Strategije razvoja aktivnog turizma Karlovačke županije

 1. Rok izrade: 120 kalendarskih dana po sklapanju ugovora
 • Uvodna faza – izrada koncepta ≈7 dana
 • Analiza stanja ≈ 30 dana
 • Definiranje strateških ciljeva ≈ 30 dana
 • Prva draft verzija strategije ≈ 23 dana
 • Finalna verzija strategije i predstavljanje rezultata ≈ 30 dana

 3. Opis cjelovitog dokumenta

Aktivni turizam – visoki potencijal koji počiva na prirodnim predispozicijama (dostupne planine, atraktivan krajolik, ugodna klima), ali trenutno neutiliziran, uz nedostatak strateškog pristupa razvoju i upravljanju proizvodom (npr. planinarenje su do sada razvijali entuzijasti planinarskog saveza, uz nedostatak značajnijih infrastrukturnih ulaganja u staze i planinarske domove). Jaka pozicija hrvatskog sporta postavlja imperativ sagledavanja sinergija između svih oblika aktivnog odmora, amaterskog i profesionalnog sporta. Kako bi se spriječilo nanošenje štete na prirodu, ne bi trebalo poticati aktivnosti vožnje vozilima na motorni pogon u turističke svrhe (test vožnje, cross vožnje, off-road vožnje, sportske, takmičarske i promidžbene vožnje, te njima slične oblike korištenja) u područjima izvan naselja i izvan svih vrsta cesta, poljskih puteva, uređenih staza i poligona za vožnju.

Izrada strategije razvoja aktivnog turizma čiji je glavni cilj razvoj posebnih oblika turizma u Karlovačkoj županiji do 2027. godine, kroz definiranje:

 • Dugoročne vizije razvoja,
 • Definiranja strateških ciljeva koji će rezultirati ostvarenju vizije,
 • Izradi baze razvojnih projekata kao i akcijskih planova za njihovu realizaciju.
 1. Svrha izrade dokumenta:

Postojeći strateški dokument Strategija razvoja turizma Karlovačke samo se u svom manjem dijelu dotakao aktivnog turizma kao posebnog oblika turizma, u međuvremenu donesena je i Strategija razvoja održivog turizma republike Hrvatske do 2030. godine. Kako je strateško-planska podloga baza za kvalitetan razvoj, a ujedno i preduvjet za korištenje ESI fondova, pristupa se izradi novog strateško – planskog dokumenta – Strategija razvoja aktivnog turizma Karlovačke županije.

 • Izrada Strategije nužna je radi određivanja jasnog strateško – razvojnog usmjerenja te izrade vizije razvoja, ciljeva, prioriteta, mjera i razvojnih programa za razdoblje njene provedbe.
 • Prepoznata je važnost zajedničkog i koordiniranog pristupa planiranju razvoja destinacije čime će se omogućiti efikasnije iskorištavanje prednosti i prilika iz okoline, a sve u cilju postizanja višeg standarda usluge te produženju turističke sezone
 • Temeljni cilj izrade Strategije je određivanje strateškog usmjerenja obuhvaćajući sve bitne faktore kako bi se omogućio usmjeren i ravnomjeran razvoj s razvojnim mjerama prilagođenim posebnim oblicima turizma.
 1. Razrada projektnog zadatka:

Izrada Strategije odvijati će se u sljedećim temeljnim fazama:

1, analiza stanja

2. SWOT analiza

3. strateške odrednice razvoja aktivnog turizma Karlovačke županije

3.1. vizija i misija

3.2. kratkoročni i dugoročni ciljevi

4. baza razvojnih inicijativa i projekata

5. akcijski plan

6. indikativni financijski plan

Analiza stanja treba sadržavati najvažnija razvojna obilježja, razvojne trendove, razvojne probleme i razvojne potrebe Karlovačke županije. Nakon cjelovite analize stanja izradit će se SWOT analiza kojom će se sažeto prikazati “jake” i “slabe” razvojne strane aktivnog turizma u Karlovačkoj županiji, odnosno “prilike” i “prijetnje” održivom razvoju. U konačnici SWOT analiza treba rezultirati identifikacijom strateških prednosti i nedostataka.

Nakon izrade analize stanja i identificiranja strateških prednosti i nedostataka projektni zadatak uključuje izradu Strategije razvoja aktivnog turizma. Specifični ciljevi određuju se u skladu s identificiranim potrebama, a opisuju planirane promjene koje bi se trebale postići s obzirom na izazove. Specifični strateški ciljevi definiraju se dosljedno općem cilju, tako da usklađenim djelovanjem dovedu do međusektorske sinergije i posljedično do ostvarenja općeg cilja, i ciljevima postignutim u drugim strateškim dokumentima. Za svaki se specifični cilj definiraju relevantni kvantitativni pokazatelji rezultata te prioriteti i mjere.

Kako bi se definirale provedbene aktivnosti realizacije strateških ciljeva, vizije i razvojnih projekata, potrebno je izraditi akcijski plan, koji će osim definiranja konkretnih aktivnosti identificirati odgovorne nositelje i provoditelje, očekivane rezultate i specifične pokazatelje provedbe.

Indikativni financijski plan definira jasne veze programa/projekata, troškova i izvora financiranja s postavljenim strateškim ciljevima.

 1. Obveze izrađivača:

Izrada Strategije od strane odabranog izrađivača mora uključivati čestu komunikaciju, sastanke i radionice s relevantnim dionicima i interesnim skupinama, s ciljem što obuhvatnije Strategije i pripadajuće liste razvojnih projekata.

Izrađivač je odgovoran za prikupljanje ostale dokumentacije i podataka potrebnih za izradu Strategije razvoja aktivnog turizma Karlovačke županije.

Rok pružanja usluge je 120 kalendarskih dana od dana sklapanja ugovora o izradi Strategije.

Pri izradi razvojne strategije potrebno je uvažavati postojeće programe i projekte:

Strategiju razvoja usvaja Skupština turističke zajednice Karlovačke županije te se stoga izrađivač obavezuje održati završnu prezentaciju za članove Skupštine.

Ponuda treba sadržavati:

 1. metodologiju izrade Strategije,
 2. sadržaj Strategije razvoja,
 3. faze izrade i vremenski plan izrade Strategije,
 4. broj i opis radionica koje će se provoditi,
 5. opis stručnog tima za izradu strategije (najmanje tri stručnjaka),
 6. dokazati sposobnost: izrađene barem tri turističke razvojne strategije ili akcijska plana razvoja.

Napomena:

 • Turistička zajednica Karlovačke županije će nakon donošenja odluke izboru izvođača, s istim potpisati ugovor za izradu Strategije razvoja aktivnog turizma Karlovačke županije. Za izradu Strategije razvoja aktivnog turizma na raspolaganju je 140.000,00 kn.

Ponuda se treba dostaviti najkasnije do 21. listopada 2022. godine u 12 sati na adresu: Turistička zajednica Karlovačke županije, Haulikova 14, 47000 Karlovac

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Turističkoj zajednici Karlovačke županije tel. 091 948 7446, te na mail info@tzkz.hr, a kontakt osoba je Željko Blagović.