Kontakt

Izjava

Turistička zajednica Karlovačke županije

Sustav turističkih zajednica čine:

turističke zajednice mjesta, turističke zajednice općina, turističke zajednice gradova, turističke zajednice područja, turističke zajednice županije, Turistička zajednica Grada Zagreba i Hrvatska turistička zajednica.

Turistička zajednica Karlovačke županije

osnovana je radi promicanja i unapređenja turizma Karlovačke županije i gospodarskih interesa pravnih i fizičkih osoba koje pružaju ugostiteljske i druge turističke usluge ili obavljaju drugu djelatnost neposredno povezanu s turizmom.
\

Cilj Turističke zajednice Karlovačke županije

Unapređivanje općih uvjeta boravka turista, promocije turističkog proizvoda Karlovačke županije i razvijanja svijesti o važnosti i gospodarskim, društvenim i drugim učincima turizma.
Radi unapređivanja općih uvjeta boravka turista, promocije turističkog proizvoda Karlovačke županije i razvijanja svijesti o važnosti i gospodarskim, društvenim i drugim učincima turizma, te provedbi i važnosti očuvanja i unapređenja svih elemenata turističkog proizvoda područja Karlovačke županije, a osobito zaštite okoliša, TZ Karlovačke županije ima slijedeće zadaće:

 • promocija turističke destinacije na razini županije samostalno i putem udruženog oglašavanja,
 • upravljanje javnom turističkom infrastrukturom danom na upravljanje od strane županije,
 • sudjelovanje u definiranju ciljeva i politike razvoja turizma na nivou županije u svezi s politikom planiranja razvoja turizma na nacionalnom nivou,
 • izrada strategije razvoja turizma na nivou županije,
 • promocija turističke ponude županije u zemlji i inozemstvu u koordinaciji s Hrvatskom turističkom zajednicom,
 • obogaćivanje ukupne turističke ponude županije i kreiranje novih proizvoda turističke regije, a poglavito u selektivnim oblicima turizma (seoski, kulturni, zdravstveni turizam i dr.),
 • pružanje stručne i svake druge pomoći turističkim zajednicama s područja županije u pitanjima važnim za njihovo djelovanje i razvoj, te poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena,
 • koordinacija djelovanja i nadzor izvršavanja ciljeva i zadaća turističkih zajednica općina i gradova s područja županije,
 • sudjelovanje u izradi planova razvoja turizma i strateškoga marketinškog plana hrvatskog turizma,
 • donošenje strateškoga marketinškog plana za područje županije, sukladno strateškom marketinškom planu hrvatskog turizma,
 • poticanje, očuvanje, unapređivanje i promicanje svih postojećih turističkih resursa i potencijala, te turističke ponude županije,
 • prikupljanje i tjedna i mjesečna obrada podataka o turističkom prometu i svih drugih podataka bitnih za praćenje izvršenja postavljenih ciljeva i zadaća (zbirno izvješće općina i gradova),
 • obavljanje informativnih poslova u svezi s turističkom ponudom,
 • izrada polugodišnjih i godišnjih izvješća, analiza i ocjena ostvarenja programa rada i financijskog plana turističke zajednice županije,
 • ustrojavanje jedinstvenog turističkog informacijskog sustava, sustava prijave i odjave turista i statističke obrade prema turističkim zajednicama nižeg ustroja i Hrvatskoj turističkoj zajednici,
 • objedinjavanje zajedničkih razvojnih projekata turističkih zajednica općina i gradova, te turističkih zajednica područja od značaja za županiju,
 • obavljanje i drugih poslova propisanih ovim Zakonom ili drugim propisom.

Turistička zajednica županije sudjeluje i provoditi programe i akcije Hrvatske turističke zajednice od zajedničkog interesa za sve subjekte u turizmu, te podizanja razine kvalitete turističke ponude Hrvatske. Turističke zajednice županija surađuju s regionalnim turističkim organizacijama iz drugih zemalja i mogu biti članovi međunarodnih turističkih organizacija.

Tijela TZ Karlovačke županije su Skupština, Turističko vijeće, Nadzorni odbor i predsjednik. Dužnost predsjednika Turističke zajednice Karlovačke županije obnaša župan Karlovačke županije. TZ Karlovačke županije djeluje na temelju godišnjeg Programa rada i Financijskog plana koje donosi Skupština, a ostvaruje prihode iz sljedećih izvora: boravišne pristojbe, članarine, proračuna Karlovačke županije i ostalih izvora. Stručna služba TZ Karlovačke županije je Turistički ured sa sjedištem u Karlovcu, Ambroza Vraniczanya 6 koji obavlja stručne i administrativne poslove koji se odnose na zadaće TZ Karlovačke županije.

Turistička zajednica Karlovačke županije

adresa: Ambroza Vraniczanya 6, Karlovac. Hrvatska telefon: +385 47 615 320 telefon: +385 47 601 415 email: info@tzkz.hr web: www.tzkz.hr
Skip to content