Obavijest iznajmljivačima soba, apartmana i prostora za kampiranje

Ugostiteljsku djelatnost iznajmljivanja soba, apartmana i prostora za kampiranje turistima ,mogu obavljati građani koji imaju rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu – iznajmljivači.

Građani koji namjeravaju obavljati ovu djelatnost dužni su se, radi pribavljanja spomenutog rješenja, obratiti Uredu državne uprave u Karlovačkoj županiji Službi za gospodarstvo, koji će izvršiti kategorizaciju objekata i prostora koji će se iznajmljivati te izdati potrebno rješenje. Na temelju Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, Zakona o boravišnoj pristojbi i Zakona o članarinama u turističkim zajednicama te Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti i Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu, iznajmljivači su dužni:

 • imati standardiziranu ploču na ulazu u objekt
 • u svakoj sobi, apartmanu i prostoru za kampiranje imati cjenik na kojem je vidljivo istaknuta kategorija, vrsta smještaja, kapacitet, cijena najma, odnosno usluga koje se pružaju, način plaćanja boravišne pristojbe i poreza.

Cijene u cjeniku moraju biti izražene u hrvatskim kunama. Cjenik nije potrebno ovjeravati kod nadležnih službi.

Primjeri ispravno napisanih računa:

Za iznajmljivače koji plaćaju paušal boravišne pristojbe primjer ispravno napisanog računa pogledajte OVDJE.

Za iznajmljivače koji boravišnu pristojbu plaćaju po dolasku tj. noćenju gosta, primjer ispravno napisanog računa pogledajte OVDJE.

Napomena: iznajmljivači koji boravišnu pristojbu plaćaju po noćenju obvezni su boravišnu pristojbu uplatiti na propisani račun svakog 1. i 15. u mjesecu za sva noćenja ostvarena u tom razdoblju.

 • voditi knjigu Popis gostiju

Popis gostiju vodi se u obliku uvezane knjige ili u elektroničkom obliku na računalu.
Popis gostiju treba čuvati najmanje 2 godine.
Popis gostiju koji se vodi u obliku uvezane knjige nije potrebno ovjeravati;

 • voditi knjigu Evidencije o prometu; koja služi za izračun plaćanja članarine Tz-u.

Evidencija o prometu za prethodnu godinu predaje se do kraja veljače tekuće godine Poreznoj upravi, nadležnoj prema mjestu prebivališta ili uobičajenog boravišta, radi utvrđivanja ostvarenih prihoda.

 •  za svaku pruženu uslugu gostu izdati račun i zadržati kopiju računa

Iznajmljivač je obvezan gostu izdati račun za svaku pruženu uslugu.

Račun mora sadržavati podatke o iznajmljivaču (ime i prezime, adresu prebivališta/boravišta),datum izdavanja računa, broj računa, ime i prezime osobe kojoj je usluga pružena, jediničnu cijenu usluge te ukupni iznos pružene usluge.

Račun se ispostavlja u najmanje dva primjerka: jedan se uručuje gostu, a drugoga zadržava iznajmljivač kao ispravu za knjiženje evidencije o prometu.

Boravišna pristojba ne ističe se posebno u računu ako je iznajmljivači plaćaju u godišnjem paušalnom iznosu po svakom registriranom osnovnom krevetu.

 • tijekom mjeseca travnja pribaviti liječničko uvjerenje kod svog osobnog liječnika primarne zdravstvene zaštite u svrhu pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu. Ova odredba nije na snazi od 16.04.2014. godine. Izmjene pravilnika možete vidjeti na linku
 • prijaviti Turističkoj zajednici u roku 24 sata po dolasku sve osobe kojima se pružaju usluge noćenja

Prijava i odjava boravka turista Turističkoj zajednici podnosi se obrascem Prijava i odjava turista turističkoj zajednici ili u prostoru zajednice čiji će djelatnici napraviti prijavu.

Prijava boravka turista može se izvršiti i putem maila.

Prijava i odjava gostiju mora sadržavati

 • IME I PREZIME GOSTA
 • DATUM, MJESTO I DRŽAVA ROĐENJA
 • DRŽAVLJANSTVO
 • VRSTA I BROJ PUTNE ISPRAVE
 • DATUM I MJESTO ULASKA U REPUBLIKU HRVATSKU
 • DATUM I SAT DOLASKA
 • DATUM I SAT ODLASKA
  Za djecu bez obzira na dob ispunjava se zasebna prijavnica

Upozoravaju se iznajmljivači da se čvrsto pridržavaju rokova prijave i odjave boravka turista kako bi se izbjegli problemi prilikom inspekcijskog nadzora te radi vjerodostojnosti statističkih podataka o turističkom prometu koje vodi Turistička zajednica!

 • Platiti boravišnu pristojbu- paušalna boravišna pristojba:

Iznajmljivači plaćaju boravišnu pristojbu u godišnjem paušalnom iznosu po svakom registriranom osnovnom krevetu, odnosno kamp-jedinici.

Na dodatne (pomoćne) krevete ne plaća se paušalna boravišna pristojba.

Paušalna boravišna pristojba plaća se u 3 jednaka obroka od kojih prvi dospijeva 31. srpnja, drugi 31. kolovoza, a treći 30. rujna.

Plaćanje obroka paušalne boravišne pristojbe vrši se uplatnicama koje Turistička zajednica dostavlja iznajmljivačima na kućnu adresu ili ih dobivaju u uredu zajednice kod prijave gostiju.

Obveznici plaćanja boravišne pristojbe po noćenju ( iznajmljivači koji imaju do 4 ležaja) boravišnu pristojbu mogu uplatiti uplatnicom

 • uplatiti članarinu Turističkoj zajednici

Temeljem Zakona o turističkoj članarini (N.N.152/08) i Pravilnika o obliku i sadržaju obrasca za prijavu podataka o osnovici za obračun članarine turističkoj zajednici (119/09) osobe koje pružaju ugostiteljske usluge smještaja u sobama, apartmanima, kućama za odmor i kampovima obvezne su plaćati članarinu turističkoj zajednici.

Osnovicu za obračun turističke članarine čine ukupni primici ostvareni pružanjem usluga smještaja.
Članarina se obračunava po propisanoj stopi na ukupnu cijenu usluge, tj. na ukupni iznos računa.

Nakon što uplate svu članarinu, iznajmljivači su dužni ispuniti obrazac TZ (obračun članarine TZ), te ga predati Poreznoj upravi radi kontrole plaćanja članarine TZ.

Obrazac TZ za prethodnu godinu predaje se Poreznoj upravi, nadležnoj prema mjestu prebivališta ili uobičajenog boravišta, do kraja veljače tekuće godine.

NAPOMENE I UPOZORENJA:
U svojim smještajnim objektima iznajmljivači mogu imati do najviše 16 registriranih osnovnih kreveta (pomoćni kreveti se ne računaju), odnosno 7 smještajnih jedinica u kampu koje mogu primiti do najviše 25 osoba istodobno (djeca do 12 godina se ne računaju).

Iznajmljivači s navedenim kapacitetom mogu djelatnost iznajmljivanja obavljati i preko obrta ukoliko ocijene da bi to za njih bilo povoljnije, ali, ako raspolažu većim kapacitetom, tada djelatnost iznajmljivanja moraju obavljati preko obrta.

POVEĆAN PRAG ZA ULAZ U SUSTAV PDV-a:
Privatnim iznajmljivačima prag za ulaz u sustav PDV-a povećan je s dosadašnjih 85.000,00 kn na 230.000,00 kn. Privatni iznajmljivači koji do kraja godine ne ostvare primitke veće od 230.000,00 kn ne postaju obveznici PDV-a od 01. siječnja 2013.g. i nisu se obvezni prijaviti u sustav obveznika poreza na dodanu vrijednost u nadležnoj Poreznoj upravi. Više možete saznati na na www.porezna-uprava.hr i www.mint.hr