Temeljem članka 18. stavka 6. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (Narodne novine broj 52/19 i 42/20), članka 21. Statuta Turističke zajednice Karlovačke županije (Narodne novine broj 145/20) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za izbor direktora Turističke zajednice Karlovačke županije na mandat od četiri godine, Turističko vijeće Turističke zajednice Karlovačke županije raspisuje:

NATJEČAJ
za izbor direktora

Turističke zajednice Karlovačke županije na mandat od četiri godine

Uz opće uvjete propisane Zakonom o radu (NN br. 93/14, 127/17 i 98/19), sukladno članku 21. i 22. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (Narodne novine broj 52/19 i 42/20) te članku 7. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama (Narodne novine broj 13/22) za direktora Turističke zajednice Karlovačke županije može biti imenovan kandidat koji ispunjava sljedeće uvjete:

 1. završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij,
 2. najmanje tri godine radnog iskustva na rukovodećim poslovima u turizmu, ili najmanje šest godina radnog iskustva na poslovima koji odgovaraju stupnju stečene stručne spreme iz točke 1.,
 3. znanje jednog i poznavanje još jednoga stranog jezika,
 4. znanje rada na osobnom računalu,
 5. da pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja gospodarstva, dok ta mjera traje sukladno odredbi članka 21. stavka 3. Zakona o turističkim zajednicama i promociji hrvatskog turizma (Narodne novine broj 52/19, 42/20).

Uz vlastoručno potpisanu prijavu potrebno je priložiti:

 1. dokaz o stručnoj spremi – presliku diplome ili potvrde odnosno uvjerenja visokoškolske ustanove o stečenoj stručnoj spremi,
 2. dokaz o radnom iskustvu – dokaze iz kojih je vidljivo da kandidat ima najmanje šest godina radnog iskustva na poslovima koji odgovaraju stupnju stečene stručne spreme odnosno tri godine radnog iskustva na rukovodećim poslovima u turizmu – izvornik ili presliku elektroničkog zapisa/potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama i odjavama na mirovinsko osiguranje iz kojeg je razvidan mirovinski staž i stručna sprema i izvornik ili preslika potvrde ranijeg poslodavca odnosno druga isprava (preslika Ugovora o radu, rješenja i slično) iz koje je vidljivo ostvareno radno iskustvo u odgovarajućoj stručnoj spremi, na kojim poslovima i u kojem trajanju;
 3. prijedlog četverogodišnjeg programa rada turističke zajednice, izrađenog na temelju strateških dokumenata koji se odnose na područje na kojem djeluje turistička zajednica,
 4. dokaz o stečenom znanju jednog svjetskog jezika i poznavanju drugog svjetskog jezika (preslika odgovarajuće potvrde, uvjerenja, certifikata, svjedodžbe ili indeksa),
 5. dokaz o poznavanju rada na osobnom računalu (preslika odgovarajuće potvrde, uvjerenja, certifikata, ili potpisana izjava da poznaje rad na računalu),
 6. životopis,
 7. dokaz o državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice).

Dokaz o radnom iskustvu stečen u inozemstvu mora biti preveden od ovlaštenog sudskog tumača.

Prijava mora sadržavati ime i prezime kandidata, adresu, broj telefona, broj mobitela i adresu e-pošte, ukoliko je ima, naznaku da se radi o prijavi na predmetni natječaj, specifikaciju priloga (dokaza) uz prijavu te potpis kandidata.

Prijave se podnose u roku od 8 dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici Turističke zajednice Karlovačke županije www.visitkarlovaccounty.hr, poštom na adresu:

Turistička zajednica Karlovačke županije
Jurja Haulika 14
47000 Karlovac
s naznakom: „Prijava na natječaj za direktora TZ Karlovačke županije – ne otvarati“

Kandidat koji nije podnio pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i prijava se neće razmatrati.

Na natječaj se može javiti i biti imenovan kandidat koji ima položen stručni ispit za rad u turističkoj zajednici, odnosno ukoliko nema položen stručni ispit, uz uvjet da isti položi u roku od godine dana od dana stupanja na rad. U protivnom mu prestaje radni odnos po isteku posljednjeg dana roka za polaganje stručnog ispita.

Kandidati prijavljeni na javni natječaj koji ispunjavanju formalne uvjete natječaja, prezentirat će Turističkom vijeću program rada Turističke zajednice za sljedeće četverogodišnje razdoblje. Na prezentaciju svog programa kandidati će biti pozvani e-poštom navedenom u prijavi na natječaj, a kandidati koji se ne odazovu pozivu smatrat će se da su povukli svoju prijavu na javni natječaj.

Turističko vijeće Turističke zajednice Karlovačke županije za svakog će kandidata putem Ministarstva pravosuđa provjeriti postoji li zapreka iz točke 5. uvjeta ovog natječaja.

Ako se na raspisani natječaj nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih kandidata ne bude izabran, natječaj će se ponoviti.

Kandidati će o izboru biti obaviješteni najkasnije u roku od 30 dana po isteku roka za podnošenje prijava.

S izabranim kandidatom potpisuje se ugovor o radu na određeno vrijeme na mandatno razdoblje od četiri godine.

Izrazi koji se koriste u tekstu ovog javnog natječaja i imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Svi podaci koje dostave kandidati obrađivat će se samo u svrhu provedbe natječaja. Kandidati prijavom na natječaj pristaju da Turističke zajednice Karlovačke županije, kao voditelj obrade, prikupljene podatke na temelju ovog javnog natječaja obrađuje samo u obimu i samo u svrhu provedbe natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja.

Turistička zajednica Karlovačke županije s osobnim podacima postupat će sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ broj 42/18) i Uredbe (EU) 2016/679 uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili oštećenja.

Turističko vijeće Turističke zajednice Karlovačke županije zadržava pravo ne izvršiti izbor direktora po raspisanom natječaju te isti poništiti bez posebnog obrazloženja.

 

Turističko vijeće Turističke zajednice Karlovačke županije

Predsjednica

Martina Furdek – Hajdin, dipl. ing. arh.