1. Projektni zadatak:

Izrada Strategije razvoja apiturizma Karlovačke županije

 1. Rok izrade: 120 kalendarskih dana po sklapanju ugovora
 • Uvodna faza – izrada koncepta ≈7 dana
 • Analiza stanja ≈ 30 dana
 • Definiranje strateških ciljeva ≈ 30 dana
 • Prva draft verzija strategije ≈ 23 dana
 • Finalna verzija strategije i predstavljanje rezultata ≈ 30 dana

 3. Opis cjelovitog dokumenta

Aktivni turizam – visoki potencijal koji počiva na prirodnim predispozicijama (dostupne planine, atraktivan krajolik, ugodna klima), ali trenutno neutiliziran, uz nedostatak strateškog pristupa razvoju i upravljanju proizvodom (npr. planinarenje su do sada razvijali entuzijasti planinarskog saveza, uz nedostatak značajnijih infrastrukturnih ulaganja u staze i planinarske domove). Jaka pozicija hrvatskog sporta postavlja imperativ sagledavanja sinergija između svih oblika aktivnog odmora, amaterskog i profesionalnog sporta. Kako bi se spriječilo nanošenje štete na prirodu, ne bi trebalo poticati aktivnosti vožnje vozilima na motorni pogon u turističke svrhe (test vožnje, cross vožnje, off-road vožnje, sportske, takmičarske i promidžbene vožnje, te njima slične oblike korištenja) u područjima izvan naselja i izvan svih vrsta cesta, poljskih puteva, uređenih staza i poligona za vožnju.

Izrada strategije razvoja aktivnog turizma čiji je glavni cilj razvoj posebnih oblika turizma u Karlovačkoj županiji do 2027. godine, kroz definiranje:

 • Dugoročne vizije razvoja,
 • Definiranja strateških ciljeva koji će rezultirati ostvarenju vizije,
 • Izradi baze razvojnih projekata kao i akcijskih planova za njihovu realizaciju.
 1. Svrha izrade dokumenta:

Postojeći strateški dokument Strategija razvoja turizma Karlovačke samo se u svom manjem dijelu dotakao apiturizma kao posebnog oblika turizma, u međuvremenu donesena je i Strategija razvoja održivog turizma republike Hrvatske do 2030. godine. Kako je strateško-planska podloga baza za kvalitetan razvoj, a ujedno i preduvjet za korištenje ESI fondova, pristupa se izradi novog strateško – planskog dokumenta – Strategija razvoja apiturizma Karlovačke županije.

 • Izrada Strategije nužna je radi određivanja jasnog strateško – razvojnog usmjerenja te izrade vizije razvoja, ciljeva, prioriteta, mjera i razvojnih programa za razdoblje njene provedbe.
 • Prepoznata je važnost zajedničkog i koordiniranog pristupa planiranju razvoja destinacije čime će se omogućiti efikasnije iskorištavanje prednosti i prilika iz okoline, a sve u cilju postizanja višeg standarda usluge te produženju turističke sezone
 • Temeljni cilj izrade Strategije je određivanje strateškog usmjerenja obuhvaćajući sve bitne faktore kako bi se omogućio usmjeren i ravnomjeran razvoj s razvojnim mjerama prilagođenim posebnim oblicima turizma.
 1. Razrada projektnog zadatka:

Izrada Strategije odvijati će se u sljedećim temeljnim fazama:

1, analiza stanja

2. SWOT analiza

3. strateške odrednice razvoja aktivnog turizma Karlovačke županije

3.1. vizija i misija

3.2. kratkoročni i dugoročni ciljevi

4. baza razvojnih inicijativa i projekata

5. akcijski plan

6. indikativni financijski plan

Analiza stanja treba sadržavati najvažnija razvojna obilježja, razvojne trendove, razvojne probleme i razvojne potrebe Karlovačke županije. Nakon cjelovite analize stanja izradit će se SWOT analiza kojom će se sažeto prikazati “jake” i “slabe” razvojne strane aktivnog turizma u Karlovačkoj županiji, odnosno “prilike” i “prijetnje” održivom razvoju. U konačnici SWOT analiza treba rezultirati identifikacijom strateških prednosti i nedostataka.

Nakon izrade analize stanja i identificiranja strateških prednosti i nedostataka projektni zadatak uključuje izradu Strategije razvoja aktivnog turizma. Specifični ciljevi određuju se u skladu s identificiranim potrebama, a opisuju planirane promjene koje bi se trebale postići s obzirom na izazove. Specifični strateški ciljevi definiraju se dosljedno općem cilju, tako da usklađenim djelovanjem dovedu do međusektorske sinergije i posljedično do ostvarenja općeg cilja, i ciljevima postignutim u drugim strateškim dokumentima. Za svaki se specifični cilj definiraju relevantni kvantitativni pokazatelji rezultata te prioriteti i mjere.

Kako bi se definirale provedbene aktivnosti realizacije strateških ciljeva, vizije i razvojnih projekata, potrebno je izraditi akcijski plan, koji će osim definiranja konkretnih aktivnosti identificirati odgovorne nositelje i provoditelje, očekivane rezultate i specifične pokazatelje provedbe.

Indikativni financijski plan definira jasne veze programa/projekata, troškova i izvora financiranja s postavljenim strateškim ciljevima.

 1. Obveze izrađivača:

Izrada Strategije od strane odabranog izrađivača mora uključivati čestu komunikaciju, sastanke i radionice s relevantnim dionicima i interesnim skupinama, s ciljem što obuhvatnije Strategije i pripadajuće liste razvojnih projekata.

Izrađivač je odgovoran za prikupljanje ostale dokumentacije i podataka potrebnih za izradu Strategije razvoja apiturizma Karlovačke županije.

Rok pružanja usluge je 120 kalendarskih dana od dana sklapanja ugovora o izradi Strategije.

Pri izradi razvojne strategije potrebno je uvažavati postojeće programe i projekte:

Strategiju razvoja usvaja Skupština turističke zajednice Karlovačke županije te se stoga izrađivač obavezuje održati završnu prezentaciju za članove Skupštine.

Ponuda treba sadržavati:

 1. metodologiju izrade Strategije,
 2. sadržaj Strategije razvoja,
 3. faze izrade i vremenski plan izrade Strategije,
 4. broj i opis radionica koje će se provoditi,
 5. opis stručnog tima za izradu strategije (najmanje tri stručnjaka),
 6. dokazati sposobnost: izrađene barem tri turističke razvojne strategije ili akcijska plana razvoja.

Napomena:

 • Turistička zajednica Karlovačke županije će nakon donošenja odluke izboru izvođača, s istim potpisati ugovor za izradu Strategije razvoja apiturizma Karlovačke županije. Za izradu Strategije razvoja apiturizma na raspolaganju je 140.000,00 kn.

Ponuda se treba dostaviti najkasnije do 21. listopada 2023. godine u 12 sati na adresu: Turistička zajednica Karlovačke županije, Haulikova 14, 47000 Karlovac

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Turističkoj zajednici Karlovačke županije tel. 091 948 7446, te na mail info@tzkz.hr, a kontakt osoba je Željko Blagović.