Na temelju članka  45. i 49. Statuta Turističke zajednice Karlovačke županije, Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (NN 23/2017 i 72/2017 ), Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu, organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta turističkog ureda Turističke zajednice Karlovačke županije, direktorica Turističkog ureda Turističke zajednice Karlovačke županije raspisuje 

NATJEČAJ

za prijem u radni odnos zaposlenika (m/ž) na određeno vrijeme za slijedeće radno mjesto 

Stručni suradnik/ca za plan, analizu, opće i administrativne poslove (m/ž) – 1 izvršitelj s probnim radom 3 mjeseci 

Uvjeti za rad: 

1. da ima završen najmanje preddiplomski stručni ili sveučilišni studij (180 ili 240 ECTS bodova);

2. da ima najmanje godinu dana radnog iskustva u struci koja odgovara poslovima radnog mjesta na

kojem je radnik zaposlen;

3. da aktivno zna jedan svjetski jezik i poznaje jedan svjetski jezik;

4. da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu, a ako nema treba u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit;

5. da poznaje rad na osobnom računalu

Uz prijavu za natječaj na radno mjesto kandidati trebaju priložiti:

  • životopis (obvezno navesti broj telefona/mobitela)
  • motivacijsko pismo
  • presliku diplome 
  • presliku potvrde HZMO-a o radnom stažu
  • presliku osobne iskaznice
  • izvornik ili ovjerenu presliku uvjerenja o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Za radno mjesto mogu se prijaviti kandidati koji nemaju položen stručni ispit za rad u turističkom uredu uz uvjet da ga, ako zadovolje na probnom roku, polože najkasnije u roku od godine dana od dana početka rada.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune i/ili nepravovremene prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Poziv kandidatima na usmeni intervju i/ili pisano testiranje bit će objavljeni putem web stranice Turističke zajednice Karlovačke županije (www.tzkz.hr) 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja šalju se na adresu: Turistička zajednica Karlovačke županije, Haulikova 14,47000 Karlovac, s naznakom: „Za natječaj“

O tijeku i rezultatima ovog natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Turističke zajednice Karlovačke županije (www.tzkz.hr) 

U Karlovcu, 30.12.2019.

Ur. br: 387/19-135-01

DIREKTORICA

Dina Begić 

 

Link na natječaj: https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=104967530