Turistička zajednica Karlovačke županije objavila je javni natječaj za imenovanje direktora/ice Turističke zajednice Karlovačke županije kojem možete pristupiti na sljedećoj poveznici: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8307811.html

(5964)

Na temelju članka 18. st. 6. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (Narodne novine broj 52/19. i 42/20.), te članka 26. Statuta Turističke zajednice Karlovačke županije (Narodne novine broj 147/10.), Turističko vijeće Turističke zajednice Karlovačke županije raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za imenovanje direktora/ice Turističke zajednice Karlovačke županije – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme.

Sukladno članku 21. i 22. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, te članku 7. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice županije (Narodne novine broj 23/17. i 72/17.), direktor/ica Turističke zajednice županije mora ispunjavati sljedeće posebne uvjete:

 1. da ima završen najmanje specijalistički diplomski stručni ili diplomski sveučilišni studij (300 ECTS bodova)
 2. da ima najmanje tri godine radnog iskustva na rukovodećim ili upravljačkim poslovima s područja turizma za koje je kao uvjet propisan minimalno studij iz točke 1. ovoga članka;
 3. da izradi prijedlog svog programa rada turističke zajednice za sljedeću kalendarsku godinu;
 4. da ima najmanje jednu pismenu preporuku prijašnjih poslodavaca;
 5. da aktivno zna jedan i poznaje jedan svjetski jezik;
 6. da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu, a ako nema treba u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit;
 7. da poznaje rad na osobnom računalu;
 8. dokaz da pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja gospodarstva, dok za mjera traje.

Kandidat je dužan uz prijavu priložiti:

 1. dokaz o stručnoj spremi – preslik diplome ili potvrde odnosno uvjerenja visokoškolske ustanove o stečenoj stručnoj spremi,
 2. dokaz o radnom iskustvu – preslik radne knjižice i elektronički zapis HZMO-a ERPS, i potvrda poslodavca ili drugi odgovarajući dokaz (ugovor o radu, rješenje o prijmu, rješenje o rasporedu i sl.) iz kojeg je razvidno obavljanje dosadašnjih poslova / vrsta i potrebna stručna sprema/i vremensko razdoblje,
 3. prijedlog programa rada turističke zajednice za sljedeću kalendarsku godinu,
 4. dokaz o stečenom znanju jednog svjetskog jezika i poznavanju drugog svjetskog jezika
 5. pisanu preporuku prijašnjih poslodavaca koja mora sadržavati podatke navedene u članku 16. stavak 1. i 3. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije, glavnom uredu hrvatske turističke zajednice županije
 6. životopis.

Prijave se podnose u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama i web-stranici Turističke zajednice Karlovačke županije poštom na adresu: Turistička zajednica Karlovačke županije, Haulikova 14, 47000 Karlovac, s naznakom: »Za natječaj, ne otvarati«.

Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen stručni ispit za rad u turističkom uredu, uz uvjet da ga polože u roku od jedne godine od dana stupanja na rad.

Kandidati prijavljeni na javni natječaj koji ispunjavanju formalne uvjete natječaja, prezentirat će Turističkom vijeću svoj program rada Turističke zajednice za sljedeću kalendarsku godinu. Na prezentaciju svog programa kandidati će biti pozvani e-poštom navedenom u prijavi na natječaj, a kandidati koji se ne odazovu pozivu smatrat će se da su povukli svoju prijavu na javni natječaj.

Turističko vijeće Turističke zajednice Karlovačke županije za svakog će kandidata putem Ministarstva pravosuđa provjeriti postoji li zapreka iz točke 8. uvjeta ovog natječaja.

Ako se na raspisani natječaj nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih kandidata ne bude izabran, natječaj će se ponoviti.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati će o izboru biti obaviješteni najkasnije u roku od 30 dana po isteku roka za podnošenje prijava.

Turistička zajednica
Karlovačke županije